خرید سرور مجازی و اختصاصی

فروش سخت افزار

HP Proliant Tower Server

HP Proliant Tower Server
سرورهایی که بصورت Tower و بدون
قرارگیری در رک از آنها استفاده نمود
اطلاعات بیشتر

HP Proliant Rack Server

HP Proliant Rack Server
سرورهایی که بصورت Mount با قابلیت
قرارگیری در رک از آنها استفاده نمود
اطلاعات بیشتر