خرید سرور مجازی و اختصاصی

آموزش باز کردن پورت در لینوکس

آموزش باز کردن پورت در لینوکس


برای باز نمودن هر پورتی در لینوکس که روی سرور بسته می باشد باید طبق آموزش زیر عمل می نماییم:

به عنوان مثال برای باز کردن پورت 25 ابتدا وارد SSH می شویم و سپس دستورات زیر را به ترتیب اجرا می نماییم :

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –sport 25 -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp –sport 25 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp -m udp –sport 25 -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -p tcp -m udp –sport 25 -j ACCEPT

service iptables save

service iptables restart